Đăng nhập

Sở Y tế tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Chức năng nhiệm vụ


Ngày 02/03/2023, Chủ tịch UBND Tỉnh Triệu Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hải Dương.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2023 và thay thế Quyết định số 08/2017/QĐ- UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.